Regulamin korzystania z bezprzewodowej sieci Wi-Fi na terenie

Biura Rachunkowego Radek

§1

Sieć bezprzewodowa, zwana dalej siecią KlientBRR jest siecią komputerową służącą do bezprzewodowego i darmowego dostępu do Internetu na terenie budynku Biuro Rachunkowe "Radek".

§2

1. W celu uzyskania połączenia z siecią bezprzewodową należy wybrać identyfikator sieci SSID: KlientBRR

2. Do podłączenia z siecią KlientBRR wymagane jest posiadanie urządzenia z interfejsem sieci bezprzewodowej zgodnym ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n pracującym w paśmie ISM 2,4GHz lub 5GHz.

3. Dostęp do sieci wymaga autoryzacji użytkownika.

4. Autoryzacja dostępu odbywa się przez wprowadzenie danych nazwy użytkownika i hasła podczas logowania do sieci.

5. Dane niezbędne do autoryzacji uzyskuje się w procesie rejestracji dostępnej na stronie logowania do sieci lub przez pobranie voucherów wydawanych na terenie Uczelni.

6. Wydanie vouchera może wymagać przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość użytkownika.

7. Dla połączeń w sieci KlientBRR prowadzona jest retencja danych telekomunikacyjnych.

§3

Użytkownik sieci KlientBRR zobowiązuje się do :

1. wykorzystywania sieci wyłącznie do działań zgodnych z prawem,

2. przesyłania i udostępniania treści, które nie naruszają prawa i nie są przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącej do użytkownika,

3. nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjeś dobra osobiste,

4. nie wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania treści reklamowych,

5. nie rozpowszechniania wirusów komputerowych mogących uszkodzić komputery innych użytkowników sieci,

6. stałej kontroli antywirusowej swojego komputera.

§4

Użytkownik naruszający zasady niniejszego regulaminu może zostać pozbawiony okresowo lub całkowicie dostępu do w/w sieci, a w szczególności za:

1. omijanie zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym

2. udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi ( oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych,

3. wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.

§5

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane jego działalnością z użyciem sieci.

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

AKCEPTUJE

 

 

Język:

Polish Czech English French German Italian Russian Slovak