Podatek u źródła

Dzień dobry, Wykraczając poza zakres naszej umowy oraz dbając o Państwa obowiązki przypominamy, iż dnia 02.04.2024 upływa termin złożenia deklaracji IFT-2R za rok 2023, tj. informacji dotyczącej tzw. podatku u źródła. Jeśli […]

Dzień dobry,

Wykraczając poza zakres naszej umowy oraz dbając o Państwa obowiązki przypominamy, iż dnia 02.04.2024 upływa termin złożenia deklaracji IFT-2R za rok 2023, tj. informacji dotyczącej tzw. podatku u źródła. Jeśli byliby Państwo zobowiązani do jej złożenia i potrzebują naszej pomocy w jej złożeniu to służymy pomocą.

Tym samym informuję, iż zawarta między nami umowa nie obejmuje analizy obowiązku ani też złożenia przedmiotowej deklaracji. Jeśli jednak życzyli by sobie Państwo, aby dokonać takiej analizy i sporządzić deklarację IFT-2R prosimy o informację zwrotną. Usługa jest traktowana jako usługa dodatkowa i podlega wycenie w zależności od ilości transakcji, gdzie kwota minimalna za usługę wyniesie 300,00 zł netto.

Poniżej szczegóły.

W określonych przypadkach, wypłacając należności na rzecz podmiotów zagranicznych, polski przedsiębiorca zobowiązany jest do obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego tzw. podatku u źródła. Podatek wystąpi w sytuacji, gdy polski przedsiębiorca dokona na rzecz zagranicznego przedsiębiorcy zapłaty tytułem (tj. dokona zakupu usług/poniesienia kosztu):

  1. odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  2. opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  4. należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
  5. przychodach uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej,
  6. dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z naszego doświadczenia najczęściej spotykane firmy, z których nabywanie usług podlega pod opodatkowanie to: Facebook, Booking, Microsoft, Google AdWords, Adobe.

Korzystanie z wskazanych usług zagranicznych firm, może wiązać się z poborem i opłaceniem podatku oraz złożeniem rocznej deklaracji IFT-2R (do 31 marca za rok poprzedni). W momencie zakupu takiej usługi należy kontrahentowi uiścić kwotę już pomniejszoną o konieczny do zapłaty podatek, podatek będzie należało następnie zapłacić do Urzędu Skarbowego.

Polski przedsiębiorca NIE POBIERA podatku u źródła, jeżeli przychód (dochód) zagranicznego kontrahenta podlega opodatkowaniu tylko w państwie jego rezydencji podatkowej (zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania) oraz zagraniczny kontrahent dostarczył polskiemu przedsiębiorcy oryginał swojego certyfikatu rezydencji podatkowej (zaświadczenie wydane dla celów podatkowych. Celem takiego certyfikatu jest potwierdzenie, w którym państwie dana osoba podlega opodatkowaniu). Na przykład duże firmy typu Google, Facebook umieszczają na swoich stronach certyfikaty rezydencji, które można pobrać i załączyć do swojej dokumentacji.

Dla dochodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania, przetwarzania danych i rekrutacji można korzystać ze skanów dokumentów. Istotne jest jednak by wypłacane na rzecz tego samego podmiotu dochody nie były wyższe niż 10.000,00 zł rocznie. W pozostałych przypadkach w celach zwolnienia z opłacania podatku konieczny jest oryginał dokumentu.

Przy nabywaniu w/w usług od kontrahentów zagranicznych należy więc zwrócić uwagę czy kontrahent posiada certyfikat.

Zwracam uwagę, iż wskazaną deklarację należy złożyć nawet w przypadku możliwości korzystania ze zwolnienia z poboru podatku.

Płatnik, który nie spełni swojego obowiązku i nie złoży deklaracji ponosi odpowiedzialność za podatek niepobrany lub za podatek pobrany, ale niewpłacony. Jeżeli organ podatkowy podczas przeprowadzanego postępowania stwierdzi, że płatnik naruszył swoje obowiązki, to może wydać decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika.

  • Udostępnij!
Autor:

Radosław Kukla

Właściciel firmy BRR

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii biegłego rewidenta i biura rachunkowego.

Zadaj pytanie