Sprawozdania BDO, opłata roczna 2024

Przypominamy, że zbliża się termin na złożenie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdań z wytworzonych odpadów przypadający na dzień 15.03.2024 r. za rok 2023 dotyczących […]

Przypominamy, że zbliża się termin na złożenie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdań z wytworzonych odpadów przypadający na dzień 15.03.2024 r. za rok 2023 dotyczących podmiotów zarejestrowanych w BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Koszt sporządzenia sprawozdania u nas w biurze wynosi 150 zł netto.

Nie każdy podmiot ma obowiązek rejestracji do BDO. Jeśli nie dokonali Państwo jeszcze wpisu do rejestru BDO, a w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą są do tego zobowiązani, to koszt takiej rejestracji u nas w biurze wynosi 200 zł netto.

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów,
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Podmiot wytwarzający rodzaje oraz ilości odpadów określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości opadów (do pobrania pod linkiem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002531), dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie musi prowadzić ich ewidencji – jednocześnie nie ma obowiązku rejestracji w BDO. Więcej informacji o zwolnieniach pod linkiem: https://bdo.mos.gov.pl/news/nie-wszyscy-przedsiebiorcy-musza-znalezc-sie-w-bdo/

Przedsiębiorcy zarejestrowani w systemie BDO jako wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach mają możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłaty produktowej (przy spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy de minimis) jeżeli wprowadzili do obrotu w 2023 roku mniej niż 1 tonę opakowań.

Aby uzyskać zwolnienie należy złożyć w odpowiednim Urzędzie Marszałkowskim w terminie do 15.03.2024 r. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Ponadto zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia dot. otrzymanej pomocy de minimis albo oświadczenie o jej nieotrzymaniu.

Uzyskanie zwolnienia z opłaty produktowej nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdania.

Przypominamy również, że 29 lutego 2024 r. upływa termin uiszczenia opłaty rocznej na rok 2024 dla podmiotów wpisanych do rejestru BDO:

 • 100 zł – mikroprzredsiębiorca,
 • 300 zł – pozostali przedsiębiorcy.

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele
 • wprowadzający baterie lub akumulatory
 • wprowadzający pojazdy
 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzający na terytorium kraju opony
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.

Tytuł przelewu: „NIP-999999999 – Opłata roczna za 2024 r.”

 • Udostępnij!
Autor:

Radosław Kukla

Właściciel firmy BRR

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii biegłego rewidenta i biura rachunkowego.

Zadaj pytanie