ZUS w 2023 r. będzie wyższy

ZUS w 2023 r. będzie wyższy Od 1 stycznia 2023 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ma wynieść 6.935 zł. Tak wynika z projektu […]

ZUS w 2023 r. będzie wyższy

Od 1 stycznia 2023 r. prognozowane przeciętne wynagrodzenie przyjmowane do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ma wynieść 6.935 zł. Tak wynika z projektu ustawy budżetowej na 2023 r. (przyjętego przez Radę Ministrów 30 sierpnia 2022 r.). Gdy w toku dalszych prac legislacyjnych kwota ww. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia nie ulegnie zmianie, to w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. będzie ona brana pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorców opłacających je na ogólnych zasadach bądź w ramach małego ZUS plus.

Dla osoby opłacającej składki na ubezpieczenia społeczne na ogólnych zasadach podstawę ich wymiaru stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Określa to art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zatem w 2023 r. ww. prowadzący pozarolniczą działalność będą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy 4.161 zł (tj. 6.935 zł × 60%). W tym roku składki na te ubezpieczenia ww. przedsiębiorcy regulują od kwoty nie niższej niż 3.553,20 zł. W przyszłym więc roku podstawa ta miesięcznie wzrośnie o 607,80 zł.

Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus mogą opłacać przedsiębiorcy, których roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób jest ustalana w oparciu o dochód z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym. Wynika to z art. 18c ust. 1 ww. ustawy. Ustalona przez wymienionego przedsiębiorcę – w myśl art. 18c ust. 2 powołanej ustawy – podstawa wymiaru składek społecznych nie może m.in. przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2023 r. dla tej grupy prowadzących działalność gospodarczą podstawa wymiaru tych składek nie będzie mogła być wyższa od kwoty 4.161 zł, w 2022 r. nie może ona być wyższa od kwoty 3.553,20 zł).

  • Udostępnij!
Autor:

Radosław Kukla

Właściciel firmy BRR

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii biegłego rewidenta i biura rachunkowego.

Zadaj pytanie