Sprawozdania BDO, opłata roczna 2023

Przypominamy, że zbliża się termin na złożenie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdań z wytworzonych odpadów przypadający na dzień 15.03.2023 r. za rok 2022 dotyczących […]

Przypominamy, że zbliża się termin na złożenie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi oraz sprawozdań z wytworzonych odpadów przypadający na dzień 15.03.2023 r. za rok 2022 dotyczących podmiotów zarejestrowanych w BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Koszt sporządzenia sprawozdania u nas w biurze wynosi 150 zł netto.

Nie każdy podmiot ma obowiązek rejestracji do BDO. Jeśli nie dokonali Państwo jeszcze wpisu do rejestru BDO, a w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą są do tego zobowiązani, to koszt takiej rejestracji u nas w biurze wynosi 200 zł netto.

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:

wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów,
wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Podmiot wytwarzający rodzaje oraz ilości odpadów określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości opadów (dołączam w załączeniu), dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie musi prowadzić ich ewidencji – jednocześnie nie ma obowiązku rejestracji w BDO. Więcej informacji o zwolnieniach pod linkiem: https://bdo.mos.gov.pl/news/nie-wszyscy-przedsiebiorcy-musza-znalezc-sie-w-bdo/

Przedsiębiorcy zarejestrowani w systemie BDO jako wprowadzający opakowania i produkty w opakowaniach mają możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłaty produktowej (przy spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy de minimis) jeżeli wprowadzili do obrotu w 2022 roku mniej niż 1 tonę opakowań.

Aby uzyskać zwolnienie należy złożyć w odpowiednim Urzędzie Marszałkowskim w terminie do 15.03.2023 r. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Ponadto zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym Wnioskodawca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia dot. otrzymanej pomocy de minimis albo oświadczenie o jej nieotrzymaniu.
Uzyskanie zwolnienia z opłaty produktowej nie zwalnia z obowiązku złożenia sprawozdania.

Przypominamy również, że 28 lutego 2023 r. upływa termin uiszczenia opłaty rocznej na rok 2022 dla podmiotów wpisanych do rejestru BDO:

100 zł – mikroprzredsiębiorca,
300 zł – pozostali przedsiębiorcy.

Opłacie rejestrowej i rocznej podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele
wprowadzający baterie lub akumulatory
wprowadzający pojazdy
producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
wprowadzający na terytorium kraju opony
wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.

Tytuł przelewu: „NIP-999999999 – Opłata roczna za 2022 r.”

  • Udostępnij!
Autor:

Radosław Kukla

Właściciel firmy BRR

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii biegłego rewidenta i biura rachunkowego.

Zadaj pytanie