30 września 2022r. termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego

  W dniu 30 września 2022r. upływa ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021r. jednostek, których ork obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czyli dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2021r. 1.1. […]

 

W dniu 30 września 2022r. upływa ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2021r. jednostek, których ork obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czyli dzień bilansowy przypadał na 31 grudnia 2021r.

1.1. Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.

Co do zasady wyrażonej w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem w myśl tej regulacji jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zatwierdzają swoje sprawozdania finansowe nie później niż do końca czerwca następnego roku.

Jednak w związku z epidemią COVID-19, terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2021 r. zostały wydłużone. Zmiany w tym zakresie wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (analogiczne z 31 marca 2020 r.) w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 561).

W myśl tych przepisów, termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. m.in. tzw. jednostek sektora prywatnego (w tym spółek kapitałowych, osobowych, cywilnych czy osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe) został przedłużony o 3 miesiące. Oznacza to, że w przypadku ww. jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zatwierdzenia sprawozdania za 2021 r. należy dokonać w terminie do 30 września 2022 r.

W przypadku jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta – na mocy art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości – należy mieć na uwadze, że takie badanie musi poprzedzić zatwierdzenie sprawozdania.

Przypominamy, że roczne sprawozdanie finansowe jednostki zatwierdza jej organ zatwierdzający. W myśl art. 3 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, przez organ zatwierdzający rozumie się organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oznacza, że organ zatwierdzający uznał takie sprawozdanie za przedstawiające jasno i rzetelnie sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Co istotne, zatwierdzenie sprawozdania finansowego umożliwia skuteczny prawnie podział osiągniętego wyniku finansowego lub pokrycia straty.

1.2. Złożenie dokumentów do KRS

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki (wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS oraz SP ZOZ) składa we właściwym rejestrze sądowym (KRS):

  • roczne sprawozdanie finansowe,
  • sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu,
  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  • sprawozdania z działalności – w przypadku jednostek, które są zobowiązane do sporządzenia takiego sprawozdania

– w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Począwszy od sprawozdań za 2021 r. w przypadkach, gdy zarząd wieloosobowy jednostki skorzystał z prawa podpisu sprawozdania przez co najmniej jedną osobę wraz ze złożeniem oświadczeń, odmów złożenia oświadczeń lub odmów podpisu pozostałych członków zarządu, zastosowanie znajdzie art. 69 ust. 3a ustawy. W myśl zawartych tam regulacji kierownik jednostki wraz ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej, sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanym sprawozdaniem z płatności na rzecz administracji publicznej składa we właściwym rejestrze sądowym również odmowę podpisu, do której ma zastosowanie art. 52 ust. 2, oraz oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, do których ma zastosowanie art. 52 ust. 2b, jeżeli zostały sporządzone.

Tak więc, jeżeli zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. nastąpi 30 września 2022 r., to jednostka będzie miała obowiązek złożyć sprawozdanie finansowe wraz ze wskazanymi dokumentami w KRS do 15 października 2022 r.

Co ważne, jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w ustawowym terminie, to należy złożyć je w KRS dwukrotnie, tj. w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z wymaganymi dokumentami.

1.3. Złożenie dokumentów do ogłoszenia w MSiG

Wypełnienie obowiązków publikacji sprawozdań w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) uzależnione jest od momentu zatwierdzenia sprawozdań. Jak wynika bowiem z art. 70 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki, której sprawozdanie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, niewpisanej do KRS, jest obowiązany złożyć do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG):

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy

– w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

W praktyce obowiązki w omawianym zakresie dotyczą sprawozdań finansowych osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych – o ile ich sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta.

Zatem, jeżeli zatwierdzenie sprawozdania finansowego ww. jednostek nastąpi 30 września 2022 r., to obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do ogłoszenia w MSiG będzie należało wypełnić do 15 października 2022 r.

1.4. Przekazanie sprawozdania finansowego do Szefa KAS

Począwszy od sprawozdań finansowych za 2021 r. zmieniony został ostateczny termin przekazania sprawozdań do Szefa KAS. Z wcześniej obowiązujących 10 dni liczonych od daty zatwierdzenia sprawozdania, wprowadzono 15 dni ujednolicając ten termin z terminem przewidzianym na wypełnienie obowiązków wobec KRS. Ponadto jako novum wprowadzono obowiązek przekazania wraz ze sprawozdaniem finansowym (podobnie jak do KRS) sporządzonych oświadczeń, odmów złożenia oświadczeń oraz odmów złożenia podpisów w przypadkach jednostek posiadających zarząd wieloosobowy. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 27 ust. 2 ustawy o PDOP, podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe, odmowę podpisu, o której mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości, jeżeli zostały one sporządzone wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS nie dotyczy podmiotów zwolnionych podmiotowo z podatku oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obowiązek przekazywania sprawozdań finansowych do KRS.

Dodajmy w uzupełnieniu, że na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy o PDOF, podatnicy PIT prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego mieli obowiązek przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi KAS sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej w terminie do 1 sierpnia 2022 r.

  • Udostępnij!
Autor:

Radosław Kukla

Właściciel firmy BRR

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii biegłego rewidenta i biura rachunkowego.

Zadaj pytanie